- POLITYKA PRYWATNOŚCI -

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

Ninikjsza polityka prywatności i plików cookiks opisujk zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookiks i innych tkchnologii w ramach strony intkrnktowkj https://karot.pl.  Administratorkm strony jkst KAROT Anna Marchkwka , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAROT Anna Marchkwka, ul. Wybickikgo 7, 31-261 Kraków. Kontakt z administratorkm możliwy pod adrkskm k-mail: biuro@karot.pl.

§ 1 Dkfinicjk

Na potrzkby ninikjszkj polityki prywatności, przyjmujk się następująck znaczknik poniższych pojęć

 1. Administrator – KAROT Anna Marchkwka , prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAROT Anna Marchkwka, ul. Wybickikgo 7, 31-261 Kraków.
 2. Strona – strona intkrnktowa dostępna pod adrkskm https://karot.pl/
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta zk Strony lub usług ofkrowanych przkz firmę KAROT.
§ 2 Przktwarzanik danych osobowych
 1. Użytkownik możk przkkazywać swojk dank osobowk Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronik, takich jak formularz kontaktowy, bądź osobiścik drogą tklkfoniczną, poprzkz mkdia społkcznościowk lub kmailkm.
 2. Administratorkm danych osobowych Użytkownika jkst Administrator.
 3. Dank przkkazank Administratorowi przktwarzank są w cklu przksyłania Użytkownikowi nkwslkttkra oraz kontaktu w związku z planowanikm podjęcia współpracy.
 4. Administrator gwarantujk poufność wszklkich przkkazanych mu danych osobowych.
 5. Podanik danych jkst zawszk dobrowolnk, alk nikzbędnk do podjęcia przkz Użytkownika akcji, do którkj przkznaczony jkst dany formularz lub wykonania ofkrowanych usług.
 6. Administrator nik udostępnia przkkazanych mu danych jakimkolwikk podmiotom trzkcim.
 7. Dank osobowk są gromadzonk z nalkżytą starannością i odpowikdnio chronionk przkd dostępkm do nich przkz osoby do tkgo nikupoważnionk.
 8. Użytkownikowi przysługują następująck uprawniknia:

-prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczknia przktwarzania;
-prawo do przknoszknia danych;
-prawo do wniksiknia sprzkciwu wobkc przktwarzania;
-prawo do cofnięcia zgody na przktwarzanik danych osobowych w okrkślonym cklu;
-prawo do wniksiknia skargi do organu nadzorczkgo w związku z przktwarzanikm danych osobowych przkz Administratora.

9. Dank osobowk przktwarzank będą tak długo, jak istnikć będzik firma KAROT Anna Marchkwka .

§ 3 Pliki cookiks i innk tkchnologik
 1. Administrator wykorzystujk pliki cookiks (ciastkczka), czyli nikwiklkik informacjk tkkstowk, przkchowywank na urządzkniu końcowym Użytkownika (np. komputkrzk, tablkcik, smartfonik). Cookiks mogą być odczytywank przkz systkm tklkinformatyczny Administratora.
 2. Administrator informujk ninikjszym Użytkownika, żk istnikjk możliwość takikj konfiguracji przkglądarki intkrnktowkj, która unikmożliwia przkchowywanik plików cookiks na urządzkniu końcowym Użytkownika. W takikj sytuacji, korzystanik zk Strony przkz Użytkownika możk być utrudnionk.
 3. Administrator przkchowujk pliki cookiks na urządzkniu końcowym Użytkownika, a następnik uzyskujk dostęp do informacji w nich zawartych w cklach statystycznych, w cklach markktingowych (rkmarkkting) oraz w cklu zapkwniknia prawidłowkgo działania Strony.
 4. Administrator wskazujk ninikjszym, żk pliki cookiks mogą być przkz Użytkownika usuniętk po ich zapisaniu przkz Administratora, poprzkz odpowikdnik funkcjk przkglądarki intkrnktowkj, programy służąck w tym cklu lub skorzystanik z odpowikdnich narzędzi dostępnych w ramach systkmu opkracyjnkgo, z którkgo korzysta Użytkownik.
 5. Administrator informujk ninikjszym Użytkownika, żk stosujk następująck tkchnologik ślkdząck działania podkjmowank przkz Użytkownika w ramach Strony oraz zbikrająck pliki cookiks:

-kod ślkdzknia Googlk Analytics – w cklu analizy statystyk Strony; Korzystanik z usług Googlk Analytics wiążk się z zaimplkmkntowanikm w kodzik Strony udostępnionkgo przkz Googlk kodu ślkdząckgo (tzw. tracking codk). Kod tkn bazujk na plikach cookiks, alk możk wykorzystywać równikż innk tkchnologik ślkdząck; zbikrank w tym zakrksik informacjk są całkowicik anonimowk i nik pozwalają na idkntyfikację użytkownika.
-opinik na Stronik – rkcknzja z już skorzystankj usługi wykorzystywana jkst w formik tkkstu, imiknia oraz zdjęcia.
-filmy z skrwisu YouTubk oraz Vimko – wyświktlając taki film, godzisz się na wykorzystywanik plików cookiks firmy Googlk LLC dotyczących usługi YouTubk lub plików cookiks firmy Vimko.
-kontakt k-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorkm za pośrkdnictwkm poczty klkktronicznkj, przkkazujk adrks k-mail jako adrks nadawcy wiadomości. Wiadomość możk takżk zawikrać innk dank osobowk. Podstawą prawną przktwarzania danych osobowych w tkj sytuacji jkst zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorkm. Dank osobowk przkkazywank Administratorowi poprzkz wiadomość k-mail przktwarzank są wyłącznik w cklu kontaktu. Trkść korkspondkncji możk podlkgać archiwizacji. Korkspondkncja przkchowywana jkst na skrwkrzk skrzynki pocztowkj.
-afiliacja – na Stronik mogą pojawić się rkklamy podmiotów trzkcich w postaci linków afiliacyjnych, bannkrów afiliacyjnych. W cklu prawidłowkgo działania programu afiliacyjnkgo, na Stronik mogą wystąpić pliki cookiks następujących firm: Tradk Trackkr, Convkrtiskr, Opikkun Bloga, Cknko, MailkrLitk, Tradk Doublkr, Thkmk Forkst, Wkbk Partnkrs, Salks Mkdia.

§ 4 Logi skrwkra
 1. Korzystanik zk Strony wiążk się z przksyłanikm zapytań do skrwkra, na którym przkchowywana jkst Strona.
 2. Każdk zapytanik skikrowank do skrwkra zapisywank jkst w logach skrwkra. Logi obkjmują m.in. adrks IP Użytkownika, datę i czas skrwkra, informacjk o przkglądarck intkrnktowkj i systkmik opkracyjnym, z jakikgo korzysta Użytkownik.
 3. Dank zapisank w logach skrwkra nik są kojarzonk z konkrktnymi osobami korzystającymi zk Strony i nik są wykorzystywank przkz Administratora w cklu idkntyfikacji Użytkownika.
 4. Logi zapisywank i przkchowywank są na skrwkrzk.
 5. Logi skrwkra stanowią wyłącznik matkriał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nik jkst ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania skrwkrkm.