Loading...
Skip to Content

Postanowienia ogólne

1a. Regulamin określa zasady współpracy z firmą KAROT Anna Marchewka

KAROT Anna Marchewka
z siedzibą przy ul. Dąbrowskich 84, 32-091 Michałowice 
NIP 6791899714
REGON 351173415
Bank ING
Nr konta: 76105014451000009772328861
zwaną dalej “KAROT" .

1b. Strona internetowa KAROT znajduje się pod adresem: www.karot.pl.

1c. Niniejszy regulamin określa:

 • sposób korzystania z usług oferowanych przez KAROT,
 • zakres odpowiedzialności,
 • zasady dotyczące zamówień i zawarcia umowy,
 • zasady przygotowania materiałów do druku i realizacji zleceń,
 • warunki płatności, dostawy i reklamacji.

Zamówienia i zawarcie umowy

2a. Zamówienia mogą być składane drogą elektroniczną mailowo pod adresem biuro@karot.pl lub w formie wypełnionego i podpisanego formularza

 • przekazanego bezpośrednio albo przesłanego pocztą lub
 • zeskanowanego w pliku PDF albo innym popularnym formacie przesłanego na adres: biuro@karot.pl

2b. Zawarcie umowy następuje w momencie otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pracownika KAROT.

2c. Przy składaniu zamówienia Zamawiający zobowiązuje się do podania wszystkich danych znajdujących się w formularzu zamówienia. Jest to warunek realizacji zamówienia.

2d. Zamówienia powinny być podpisywane przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.

W przypadku, gdy Zamawiający składa zamówienie przez pełnomocnika (lub przedstawiciela), w tym przez pracownika lub współpracownika Zamawiającego do zamówienia powinien zostać dołączony dokument potwierdzający pełnomocnictwo (lub przedstawicielstwo) do złożenia zamówienia, chyba że został on złożony wcześniej. W razie odwołania pełnomocnictwa (lub przedstawicielstwa) lub jego zmiany należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę KAROT na piśmie.

Materiały do realizacji zamówienia .

3a. KAROT nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, KAROT może odmówić realizacji takiego zamówienia.

3b. KAROT nie dokonuje korekty treści i zawartości w materiałach przesłanych przez Klienta

3c. Materiały przesłane powinny być przygotowane zgodnie z warunkami okeślonymi w specyfikacji do produkcji i uzgodnionymi z Klentem podczas składania zamówienia. KAROT nie odpowiada za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

3d. KAROT nie ponosi odpowiedzialności za zawartość materiałów przekazanych do produkcji.  

3e. KAROT nie archiwizuje materiałów przekazanych do produkcji. Materiały do zleceń po 30 dniach są usuwane.

3f. Tym samym KAROT nie ponosi odpowiedzialności za:

 • wydrukowanie prac błędnie przygotowanych pod względem treści;
 • wydrukowanie prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym;
 • wydrukowanie prac przesłanych przez Klienta, a zawierających błędy techniczne lub treści.
 • wyprodukowanie nośników optycznych oraz Pendrive z materiałów przesłanych przez Klienta, a zawierających błędy w zawartości.

Realizacja zlecenia

4a. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez pracownika KAROT oraz otrzymaniu pisemnej akceptacji/potwierdzenia mailem podglądów projektów przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną. Zamawiający lub osoba upoważniona mają możliwość zgłaszania poprawek do przesłanych podglądów.

4b. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostarczenie przez Zamawiającego dokumentów oraz podanie danych wymienionych w punkcie 2c.

4c. Termin realizacji zlecenia jest liczony (w dniach roboczych) od dnia zaakceptowania do druku kompletnych materiałów.

4d. KAROT nie odpowiada za opóźnienia powstałe z winy Zamawiającego (jak brak akceptacji wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów).

4e. Oferowana cena za zlecenie jest ceną netto podawaną w złotych polskich wraz ze stawką podatku VAT. Podana cena jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

Płatności i faktury

5a. Dokonywanie płatności możliwe jest w następujący sposób:

 • gotówką przy osobistym odbiorze zamówienia,
 • przelewem na konto KAROT,
 • za pobraniem u kuriera przy łącznej kwocie zamówienia do 200zł.

5b. Płatność przelewem dostępna jest przy wszystkich zleceniach realizowanych przez KAROT bez względu na wartość.

5c. W razie niedotrzymania terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego .

5d. Faktury pro-forma przesyłane są pocztą elektroniczna z adresu: biuro@karot.pl

Dostawa

6a.Istnieją następujące możliwości dostarczenia zamówienia:

 • transportem własnym KAROT,
 • firmą kurierską,
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • po telefonicznym uzgodnieniu samodzielny odbiór przez Zamawiającego.

6b. Koszty dostawy:

 • Za odbiór towaru bezpośrednio w siedzibie KAROT, w godzinach jej pracy, nie pobiera się żadnych opłat.
 • W przypadku dowozu do Zamawiającego ( transportem własnym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej) koszt dowozu jest doliczany do ceny zamówienia.
 • KAROT nie ponosi odpowiedzialności za ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.

Warunki reklamacji

7a. Reklamacje oraz inne uwagi może złożyć Klient, który składał zamówienie na adres biuro@karot.pl

7b. W dokumencie reklamacji należy zawsze posługiwać się numerem zamówienia, które podlega reklamacji.

7c. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

7d. Reklamacji podlega towar niezgodny z zamówieniem lub uszkodzony.

7e. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.

7f. Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta będzie rozpatrywana indywidualnie.

7h. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

7i. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody.

7j. W przypadku stwierdzenia w momencie odbioru przesyłki widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru należy odnotować to na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy przesyłać pisemnie w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji KAROT do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Nie wniesienie reklamacji w terminie 5 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

7k. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do KAROT na koszt Odbiorcy. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie KAROT.

Postanowienia końcowe.

8a. Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralna część umowy, rejestracja zamówienia przez KAROT oznacza akceptację regulaminu.

8b. Dokonanie cesji wierzytelności przez Zamawiającego wymaga pisemnej zgody KAROT.

8c. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 Home