POLITYKI PRYWATNO列I

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/ WE (dalej jako: "RODO") stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy Pa雟twa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pa雟twa dane osobowe (dalej jako "dane"), a tak瞠 o przys逝guj帷ych Pa雟twu prawach zwi您anych z ochron danych.

 

 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mo積a si skontaktowa? Administratorem (dalej jako „KAROT”) Pa雟twa danych s:

KAROT Anna Marchewka z siedzib w Krakowie przy ul. Wybickiego 7, NIP: 679-189-97-14, Regon: 351173415

z któr mo積a si skontaktowa:

 • pisemnie, kieruj帷 korespondencj na adres: ul. Wybickiego 7, 30-261 Kraków

 • telefonicznie, pod numerem: +48 12 423 42 88

 • e-mailowo, pod adresem: biuro@karot.pl2. Dlaczego, po co i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pa雟twa dane?Wszystkie dane przetwarzane s zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Robimy to, poniewa wype軟iamy zobowi您ania wynikaj帷e z realizacji umowy oraz podejmujemy dzia豉nia na 膨danie osoby, której dane dotycz, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),  

Co to oznacza?   

 • dane s przetwarzane w celu realizacji czynno軼i, zawarcia lub wykonania umowy, w zwi您ku z którymi zosta造 przekazane na przyk豉d w celu realizacji zlecenia lub zamówienia, nawi您ania relacji w ramach umowy agencyjnej, po鈔ednictwa,  wspó逍racy lub innej umowy handlowej, w zale積o軼i od okoliczno軼i.

 • dane s przetwarzane w celu wykonywania dzia豉 wykonywanych na 篡czenie klienta przed lub w zwi您ku z zawarciem umowy. Na przyk豉d wykonania kalkulacji lub odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe. 

Nie przetwarzamy Pa雟twa danych do celów marketingowych 

Ponadto istotne jest, 瞠:   

 • przetwarzamy dane, je郵i zajdzie taka potrzeba, do celów wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych lub stron trzeci (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Robimy tak na przyk豉d wtedy, gdy przetwarzamy dane osób dzia豉j帷ych na rzecz klientów i kontrahentów, na rzecz zapewnienia bezpiecze雟twa informatycznego KAROT; dochodzenia roszcze oraz obrony przed roszczeniami, do wewn皻rznych celów administracyjnych, takich jak: kwestie pracownicze lub zwi您ane ze wspó逍rac a w szczególno軼i analizy portfela klienckiego, przygotowania statystyk i raportowania wewn皻rznego firm.

Zgoda mo瞠 zosta wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wp造wa na zgodno嗆 z prawem przetwarzania przez KAROT danych:  

 • do czasu wycofania zgody lub

 • w okoliczno軼iach, w których KAROT przetwarza dane w oparciu o inn podstaw ni Pa雟twa zgoda.3. Komu mo瞠my przekazywa dane?

Dane mog by udost瘼niane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Pa雟twem, w celu wykonania ci捫帷ego na KAROT obowi您ku prawnego, w oparciu o Pa雟twa zgod lub dla celów wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mog by w szczególno軼i: upowa積ieni pracownicy KAROT oraz inne osoby dzia豉j帷e z ich upowa積ienia.

Dane s przekazywane równie podmiotom przetwarzaj帷ym dane na zlecenie KAROT i osobom dzia豉j帷ym z ich upowa積ienia, przy czym takie podmioty przetwarzaj dane na podstawie umowy ze KAROT i wy陰cznie zgodnie z poleceniami KAROT oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej i ubezpieczeniowej (czyli szczególnych obowi您ków ochrony informacji wynikaj帷ych z odpowiednich przepisów prawa). Do grona podmiotów realizuj帷ych zadania w imieniu i na rzecz KAROT zaliczaj si podmioty 鈍iadcz帷e us逝gi w szczególno軼i z zakresu dzia豉lno軼i bankowej, informatycznej, windykacyjnej, prawnej, ubezpieczeniowej (w tym po鈔ednictwa ubezpieczeniowego), agencyjnej, po鈔ednictwa.4. Czy Pa雟twa dane zostan przes豉ne do pa雟twa trzeciego (poza Uni Europejsk)?

Dane mog by przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej („pa雟twa trzecie”): 

 • je瞠li jest to niezb璠ne do wykonania umowy zawartej pomi璠zy Pa雟twem a KAROT lub do podj璚ia dzia豉 przed zawarciem takiej umowy w celu jej zawarcia,  

 • w ramach korzystania przez KAROT z infrastruktury informatycznej (chmura obliczeniowa, poczta elektroniczna).

W przypadku, gdy przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych poza obszar Unii Europejskiej, taki transfer b璠zie odbywa si z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisj Europejsk, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami. W innych sytuacjach Pa雟twa dane mog zosta przekazane do pa雟tw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. Kopi danych przekazywanych do pa雟twa trzeciego mog Pa雟two uzyska po zg這szeniu takiej pro軸y do inspektora ochrony danych. Przekazanie danych do pa雟twa trzeciego mo瞠 mie miejsce równie po uzyskaniu Pa雟twa zgody. Zgodnie z powy窺zym, Pa雟twa dane b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.5. Jak d逝go b璠 przetwarzane (przechowywane) Pa雟twa dane?

Pa雟twa dane b璠 przetwarzane przez okres niezb璠ny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej ze KAROT umowy – do czasu zako鎍zenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszcze,

 • w zakresie wype軟iania zobowi您a prawnych ci捫帷ych na KAROT w zwi您ku z prowadzeniem dzia豉lno軼i i realizacj zawartych umów – do czasu wype軟ienia tych obowi您ków przez KAROT,

 • do czasu wype軟ienia prawnie uzasadnionych interesów KAROT stanowi帷ych podstaw tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pa雟twa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie wyst瘼uj prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

W praktyce oznacz to okres 5 lat dla realizacji zlece i zamówie oraz 1 rok w przypadku odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Okresy te mog zosta wyd逝穎ne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.6. Jakie prawa przys逝guj Pa雟twu, aby dane by造 odpowiednio chronione?

 Maj Pa雟two prawo:

 • 膨da dost瘼u do swoich danych, a tak瞠 膨da ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usuni璚ia,

 • wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcze郾iej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrze瞠niem, 瞠 wycofanie zgody nie b璠zie mia這 wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

 • 膨da przeniesienia dostarczonych KAROT przez Pa雟twa danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu przez Pa雟twa od KAROT Pa雟twa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie u篡wanym formacie nadaj帷ym si do odczytu maszynowego oraz prawie do przes豉nia ich innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie mo磧iwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowi tajemnic firmyKAROT,

 • wnie嗆 skarg do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, je郵i Pa雟two uznaj, 瞠 przetwarzanie Pa雟twa danych narusza przepisy, w tym RODO.

Ponadto maj Pa雟two prawo wnie嗆 w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania przez KAROT danych:

 • z przyczyn zwi您anych z Pa雟twa szczególn sytuacj, gdy KAROT przetwarza dane do celów wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust.1 RODO),

 • w celach zwi您anych z marketingiem bezpo鈔ednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest zwi您ane z marketingiem bezpo鈔ednim (art. 21 ust. 2 RODO).7. Czy maj Pa雟two obowi您ek dostarczy dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pa雟twa danych nast瘼uje w celu wykonania wnioskowanych czynno軼i lub zawarcia i realizacji umowy ze KAROT, podanie przez Pa雟twa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynno軼i lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezb璠ne do wykonania wnioskowanych czynno軼i lub zawarcia i realizacji umowy ze KAROT. Je郵i Pa雟two nie dostarcz KAROT niezb璠nych informacji lub dokumentów, KAROT nie b璠zie mog豉 przeprowadzi wnioskowanych czynno軼i lub zawrze i realizowa umów oraz prowadzi obs逝gi.8. Sk康 pozyskujemy Pa雟twa dane i jakie s ich kategorie?

Wi瘯szo嗆 przetwarzanych przez KAROT danych pochodzi bezpo鈔ednio od zainteresowanego podmiotu, w szczególno軼i klienta.

Niektóre dane – dotyczy to danych przedsi瑿iorców – pozyskujemy równie z innych 廝óde publicznych, tj. z: Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji Dzia豉lno軼i Gospodarczej czy podobnych 廝óde zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów prywatnych specjalizuj帷ych si w zbieraniu i udost瘼nianiu informacji o przedsi瑿iorcach.

W przypadku danych osób reprezentuj帷ych przedsi瑿iorców lub te dzia豉j帷ych w inny sposób na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wy瞠j wymienionych 廝óde, jak i od samych przedsi瑿iorców.9. Nie korzystamy z przetwarzania danych osobowych w sposób automatyczny a w szczególno軼i z profilowania?10. Zbieranie, wykorzystanie i bezpiecze雟two danych.

Statystyki zbiorcze dotycz帷e odwiedzin oraz inne informacje zwi您ane z witryn, które nie pozwalaj na identyfikacj U篡tkowników, s wykorzystywane przez nas wy陰cznie do poprawy jako軼i i optymalizacji dzia豉nia naszego serwisu.11. Wykorzystanie plików cookie.

U篡tkownik odwiedzaj帷y nasz witryn akceptuje fakt, i na jego komputerze mog zosta umieszczane tzw. pliki cookie (je郵i u篡tkownik ustawi opcj akceptowania tych plików). Pliki te mog by odczytywane przy kolejnych odwiedzinach serwisu i pozwalaj optymalizowa  jego dzia豉nie.

Serwis www.karot.pl mo瞠 wykorzystywa cookies wydajno軼iowe, aby dostarcza zawarto嗆 najbardziej odpowiadaj帷 zainteresowaniom u篡tkowników oraz w celach statystycznych: cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny karot.pl. Cokies sesyjne wygasaj po zako鎍zeniu sesji. Informacje zbierane w czasie badania nie s ujawniane jakimkolwiek podmiotom trzecim ani w formie przetworzonej, ani w postaci danych 廝ód這wych. W przegl康arce internetowej mo積a zmieni ustawienia dotycz帷e cookies. Brak zmiany tych ustawie oznacza akceptacj dla stosowanych tu cookies.

U篡tkownik mo瞠 skonfigurowa swoj przegl康ark internetow tak, aby pliki cookie nie by造 zapisywane, jednak w niektórych przypadkach zgoda na ich zapisywanie b璠zie wymagana i konieczna do pe軟ego korzystania z serwisu.

KAROT analizuje w celach technicznych oraz statystycznych informacje dotycz帷e wykorzystania serwisów przez U篡tkowników.12. Zakres publikowanych informacji.

Informacje umieszczone na  www.karot.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy te prawa handlowego.

Ceny oferowanych produktów i us逝g mog zmieni si bez uprzedzenia i podania przyczyny.

Firma KAROT nie odpowiada za mo磧iwe ró積ice w gamie kolorystycznej mi璠zy rzeczywistym kolorem oferowanego produktu a jego wizualizacj publikowan w serwisie internetowym i materia豉ch informacyjnych.